3. HƯỚNG DẪN

3.6. Quản lý ghi chú (Note)

Trong Zotero có 02 dạng note: Child note và note độc lập[5].

Child note
  • Child note là note phụ thuộc vào một TLTK, nó cho phép bạn ghi chú lại thông tin hoặc ý kiến liên quan đến một TLTK trong thư viện của bạn. Bạn có thể sử dụng ghi chú để ghi lại thông tin bổ sung, tóm tắt, phân tích hoặc bất kỳ nội dung nào khác liên quan đến tài liệu. Sau đây là các bước để thêm, sửa, xoá và tìm kiếm chide note:

Thêm child note:

Bước 1. Trên cửa sổ ứng dụng Zotero, click vào TLTK muốn thêm note

Bước 2. Click tab Ghi chép

Bước 3. Click Thêm

Bước 4. Nhập nội dung ghi chú

Hình 16. Giao diện thêm child note

Sửa child note

Bước 1. Trên cửa sổ ứng dụng Zotero, click vào TLTK có child note muốn sửa

Bước 2. Click tab Ghi chép

Bước 3. Click vào ghi chú cần chỉnh sửa

Bước 4. Nhập nội dung ghi chú mới

Xoá child note

Bước 1. Trên cửa sổ ứng dụng Zotero, click vào TLTK có child note muốn sửa

Bước 2. Click phải chuột vào child node

Hình 17. Bước 2 xoá child note

Bước 3. Click chọn Move Item to Trash…

Bước 4. Click OK để xác nhận thao tác

Note độc lập
  • Note độc lập cũng tương tự như child note nhưng nó không phụ thuộc vào một tài liệu tham khảo nào. Nó được trình bày tương tự như một TLTK. Các bước để thêm một node độc lập như sau:

Bước 1. Tại giao diện ứng dụng Zotero, click biểu tượng

Hình 18. Bước 1 thêm note độc lập

Bước 2. Click chọn Ghi chép độc lập mới…

Bước 3. Nhập nội dung của ghi chú.