Learning Management System of Tra Vinh University

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Log in using your account on:

Login attention

Hãy sử dụng tài khoản email Trường cung cấp để đăng nhập hệ thống bằng cách click vào nút  Microsoft  và thực hiện các bước đăng nhập.

Nếu chưa có tài khoản mail hoặc quên mật khẩu email, vui lòng lên phòng A11.408 gặp Cô Hằng (Ban phát triển hệ thống công nghệ thông tin) mang theo Thẻ sinh viên hoặc Phiếu B hoặc CMND.

Nếu có vấn đề kỹ thuật khi sử dụng hệ thống, hãy gửi email về địa chỉ: nttoan@tvu.edu.vn để được trợ giúp.