1. Quy trình mở khóa học

  • Giảng viên cung cấp thông tin khóa học cho BCT E-Learning gồm các thông tin:
  • Mã học phần;
  • Tên học phần
  • Email của GV (Email Office 365 do Trường cấp dạng …@my.tvu.edu.vn)
  • BCT sẽ tạo khóa học giống khóa học mẫu và thông báo cho GV yêu cầu.