3. HƯỚNG DẪN

3.5. Quản lý bộ sưu tập TLTK.

Tạo bộ sưu tập
  • Trên Zotero bạn có thể phân nhóm các TLTK theo cấu trúc tương tự như cấu trúc playlist nhạc, một TLTK có thể xem như một bài hát. Một bài hát có thể thuộc nhiều playlist khác nhau https://link.springer.com/article/10.1007/s10439-023-03172-7

    Bước 3. Click vào nút Zotero connector (nút khoanh tròn đỏ trong hình 6).

    Hình