3. HƯỚNG DẪN

3.3. Đăng nhập vào Zotero

Mở ứng dụng Zotero: Click Start, gõ “Zotero” và click và biểu tượng ứng dụng Zotero.

Click menu Edit / Preferences

Tại cửa sổ Zotero Preferences, click menu Sync.

Nhập Username và Password và click Set Up Syncing.

Hình 6. Giao diện đăng nhập Zotero

Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể bằng đầu tạo bộ sưu tập và động bộ bộ sưu tập của mình lên cloud của Zotero.