Topic outline

 • Mô tả học phần

  Học phần trang bị cho sinh viên (SV) những kiến thức cơ bản của nghệ thuật biểu diễn. Xác định đặc điểm biểu diễn của các loại hình nghệ thuật người Khmer Nam Bộ. Thực trạng hiện nay của biểu diễn nói chung và biểu diễn các loại hình nghệ thuật của người Khmer Nam Bộ nói riêng. Hướng dẫn SV thực hành biểu diễn một số loại hình nghệ thuật của người Khmer Nam Bộ trong môi trường diễn xướng khác nhau.

  Đồng thời học phần cũng nhằm rèn luyện cho SV các kỹ năng phân tích được đặc trưng mỗi loại hình nghệ thuật biểu diễn của người Khmer NB. Vận dụng kiến thức thực hành biểu diễn một số loại hình nghệ thuật của người Khmer Nam Bộ.

  Học phần cũng giúp hình thành cho SV thái độ và nhận thức về hoạt động biểu diễn. Trân quý, giữ gìn, kế thừa các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của người Khmer Nam Bộ. Học phần được thực hiện trong 02 tín chỉ (01 TC lý thuyết, và 01 TC thực hành).

  Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể:

  - LO1: Kiến thức cơ bản của nghệ thuật biểu diễn

  - LO2: Thực trạng hiện nay của biểu diễn.

  - LO3: Xác định đặc điểm các loại hình nghệ thuật biểu diễn của người Khmer NB

  - LO4: Thực hành biểu diễn một số loại hình nghệ thuật của người Khmer Nam Bộ.

  - LO5: Biểu diễn được một số loại hình nghệ thuật của người Khmer Nam Bộ

  - LO6: Biết cách phân tích, nhận xét, rút kinh nghiệm chương trình biểu diễn nghệ thuật, xây dựng chương trình biểu diễn đạt yêu cầu.

  - LO7: Có thái độ nhận thức đúng đắn về hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong đời sống văn hóa tinh thần.

  - LO8: Nâng cao nhận thức bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của nền nghệ thuật biểu diễn của người Khmer Nam Bộ.

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4