3. Mô tả học phần (Course description):
Môn học giúp sinh viên nhận biết một số bệnh thường gặp trong quá trình phục vụ khách cách điều trị. Bên cạnh đó, giúp sinh viên nhận biết được tình trạng ban đầu của nạn nhân và cách sơ cấp cứu.
4. Chuẩn đầu ra/Kết quả học tập của học phần (Course learning outcomes):
Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể:
4.1. Về kiến thức:
- Mô tả được quy trình các kỹ thuật chăm sóc cơ bản;
- Xác định được mục đích, nguyên tắc áp dụng các kỹ thuật chăm sóc người bệnh;
- Nhận biết các tai biến và cách xử trí trong quá trình chăm sóc người bệnh.
- Trình bày được các nguyên tắc xử lý cấp cứu ban đầu.
4.2. Về kỹ năng nghề nghiệp:
- Thực hiện đúng quy trình các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và nâng cao;
- Giải thích, động viên người bệnh an tâm, hợp tác trong quá trình chăm sóc;
- Phát hiện, xử lý ban đầu và chuyển tuyến trên kịp thời và an toàn để điều trị những trường hợp cấp cứu.
4.3. Về thái độ:
-Khẩn trương, chính xác, đúng thao tác trong xử lý cấp cứu ban đầu;
-Cẩn thận, chính xác trong thực hiện kỹ thuật chăm sóc người bệnh;
-Đảm bảo sự kín đáo, riêng tư trong chăm sóc người bệnh;
-Tạo sự an toàn, thoải mái trong chăm sóc người bệnh.