Hướng dẫn thiết kế khóa học dành cho giảng viên

2. Đăng nhập & kiểm tra khóa học mẫu