Học phần giúp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đường lối, chủ trương quan điểm của Đảng trong phòng chống bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Học phần cũng giúp cho sinh viên hình thành thái độ học tập tích cực, nâng cao nhận thức đúng đắn về những chủ trương đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.